טל דיסקין, עו"ד

רח' הוברמן 10 - קומה 2 (מול תיאטרון הבימה), תל-אביב 6407509

טלפון: 03-6200910, נייד: 052-3300763, פקס: 03-6200911

דוא"ל: [email protected]

 
 
תאונת דרכים:

 כללי:
אדם אשר נפגע בגופו בתאונת דרכים, זכאי לפיצוי כספי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.

מטרת הפיצוי הכספי ושיעורו:
הפיצוי הכספי שמשולם לנפגע נועד להעמידו במצב כלכלי בו היה נמצא אלמלא התרחשה התאונה. מטבע הדברים, חישוב שיעור הפיצויים אינו מדע מדויק, שכן אין "תג מחיר" לפגיעה בגופו של אדם, ואולם פסיקת בתי המשפט פיתחה כללים ברורים למדי המאפשרים לאמוד את ראשי הנזק בכל מקרה לגופו.

הפגיעה והנכות הרפואית:
קביעת הפגיעה הגופנית הינה, בעיקרה, עניין שבמומחיות רפואית. לצורך כך ממונה מומחה רפואי אובייקטיבי (מומחה מטעם בית המשפט) אשר עורך חוות דעת מקצועית הקובעת אם נותרה נכות כתוצאה מהתאונה, ואם כן - מהו שיעורה. המומחה הרפואי למד על הפגיעה הנדונה, עוצמתה והשפעתה על מצבו הרפואי הכללי של הנפגע מהמסמכים הרפואיים שהוצגו לו ע"י הצדדים, וכן מבדיקה פיזיקלית של הנפגע אשר מתבצעת במרפאה.

לצורך התרשמות כללית, להלן תמצית ראשי הנזק המרכיבים את הפיצוי לנפגע:

הפסדי השתכרות ופגיעה בכושר ההשתכרות:
במקרים רבים גורמת תאונת דרכים לפגיעת גוף ממשית המותירה אצל הנפגע נכויות רפואיות ותפקודיות, ובכך משליכה על יכולתו להשתכר.
לעבר - עורכים השוואה בין השתכרותו המוכחת של הנפגע בתקופה שקדמה לתאונה, לתקופה שלאחריה. על-פניו, ראש נזק זה אמור לפצות את הנפגע בשיעור ההפרש בין התקופות כאמור.
לעתיד - מחשבים את בסיס השכר של הנפגע (ממוצע שכרו החודשי) ומכפילים אותו בשיעור נכותו הצמיתה ובמקדם ההיוון המשקף את משך שנות השתכרותו העתידית.

הוצאות רפואיות:
על פי רוב, כתוצאה מתאונת הדרכים נאלץ הנפגע לפנות לקבלת טיפולים רפואיים ולרכוש תרופות וציוד רפואי נדרש.

לעבר - מחשבים את סכום הקבלות המעידות על ההוצאות הרפואיות שהוצאו ע"י הנפגע, לרבות תרופות, אביזרים רפואיים, תשלומים למוסדות רפואיים וכו'.
לעתיד - אומדים את שיעור ההוצאות הרפואיות הצפויות עד תום תוחלת חייו של הנפגע.

הוצאות נסיעה:
נסיעות לקבלת טיפולים רפואיים (בין אם בתחבורה ציבורית ובין אם ברכב פרטי) מוכרות בפיצוי.

לעבר - מחשבים את סכום הקבלות המעידות על ההוצאות שהוציא הנפגע, ו/או אומדים את הוצאותיו בהתאם להיקף הנסיעות שביצע בפועל.
לעתיד - אומדים את היקף הנסיעות הצפויות עד תום תוחלת חייו של הנפגע.

כאב וסבל:
ראש נזק זה נועד לפצות את הנפגע בגין הנזק הלא-ממוני שנגרם לו כתוצאה מהתאונה. הדרך לחישובו נקבעה בנוסחה בחוק, ותקרתו מוגבלת. הפרמטרים המרכיבים את הנוסחה כוללים, בין היתר, את גילו של הנפגע, שיעור הנכות הרפואית שנקבע ע"י המומחה ומספר ימי האשפוז בבית חולים.

שכר טרחת עו"ד:
שיעור שכר טרחתו של עוה"ד נקבע בחוק, והוא משולם בסופו של ההליך בדרך של קיזוז מהתשלום המתקבל מחברת הביטוח. למעט במקרים חריגים יחושב שכר הטרחה כדלקמן:
8% בצירוף מע"מ מסכום הפיצויים הכולל, במקרה שהעניין הסתיים בפשרה שהושגה במשא ומתן בטרם הגשת כתב תביעה לבית המשפט.
11% בצירוף מע"מ מסכום הפיצויים הכולל, במקרה שהעניין הסתיים בפשרה שהושגה במשא ומתן לאחר הגשת כתב תביעה לבית המשפט.
13% בצירוף מע"מ מסכום הפיצויים הכולל, במקרה שהעניין הסתיים בפסק-דין לאחר ניהול הליך מלא בבית המשפט.
הוצאות משפט והוצאות משרדיות אינן מובאות בחישוב שכר הטרחה, והן מחושבות בנפרד.

תאונת עבודה:
במקרים בהם ישנה זיקה בין התאונה לעבודתו של הנפגע, בנוסף לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, תחול מערכת דינים נוספת מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשל"ה-1995. לפירוט נוסף, נא ראה הכותרת "תאונת עבודה" באתר זה.

המסמכים שרצוי להביא לפגישה הראשונית עם עוה"ד:
- תעודת זהות.
- רישיון נהיגה של נהג הרכב המעורב בתאונה.
- תעודת ביטוח-חובה של הרכב המעורב בתאונה, נכונה למועד התאונה.
- רישיון רכב של הרכב המעורב בתאונה, נכון למועד התאונה.
- אישור משטרה על קרות התאונה.
- כל המסמכים הרפואיים הקשורים לתאונה ולפגיעה.
- כל הקבלות המעידות על הוצאות, לרבות הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה והוצאות סיעוד.
- כל המסמכים המעידים על גובה ההשתכרות החל מ- 12 החודשים שקדמו לתאונה ועד היום.
- דו"ח שמאי על נזק-הרכוש שנגרם לרכב, בצירוף תמונות.
- תמונות מזירת התאונה.
- תמונות של הפגיעה הגופנית.
- במקרה שהתאונה הינה "תאונת עבודה", מסמכים רלבנטיים ובכללם מלוא הדיווח למוסד לביטוח לאומי (ככל שכבר דווח).
- פוליסות ביטוח וולנטריות, לרבות: פוליסת אובדן כושר עבודה, פוליסת תאונות אישיות ופוליסת בריאות.

 

 

האמור באתר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

הינכם מוזמנים ליצור עמי קשר באמצעות האתר או בטלפון 03-6200910 / 052-3300763, ולתאם פגישה ללא התחייבות וללא עלות כספית.


כל הזכויות שמורות © 2021 טל דיסקין, עו''ד
בניית אתר אינטרנט