טל דיסקין, עו"ד

רח' הוברמן 10 - קומה 2 (מול תיאטרון הבימה), תל-אביב 6407509

טלפון: 03-6200910, נייד: 052-3300763, פקס: 03-6200911

דוא"ל: [email protected]

 

נזקי גוף אחרים (שאינם כתוצאה מתאונת דרכים):

 כללי:
אדם (ניזוק) אשר נפגע בגופו בתאונה אחרת שאיננה תאונת דרכים, ושמקורה ברשלנותו של אחר (מזיק), בין אם מחמת מעשה ובין אם מחמת מחדל, זכאי לפיצוי כספי מאת המזיק מכוח פקודת הנזיקין [נוסח משולב]. במקרים בהם נגרם הנזק הגופני כתוצאה ממוצר פגום זכאי הניזוק לפיצוי מאת המזיק מכוח חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980.

מטרת הפיצוי הכספי ושיעורו:
הפיצוי הכספי שמשולם לניזוק נועד להעמידו במצב כלכלי בו היה נמצא אלמלא התרחשה התאונה. מטבע הדברים, חישוב שיעור הפיצויים אינו מדע מדויק, שכן אין "תג מחיר" לפגיעה בגופו של אדם, ואולם פסיקת בתי המשפט פיתחה כללים ברורים למדי המאפשרים לאמוד את ראשי הנזק בכל מקרה לגופו.

הפגיעה והנכות הרפואית:
קביעת הפגיעה הגופנית הינה, בעיקרה, עניין שבמומחיות רפואית. בהתאם לסדרי הדין, ולמעט במקרים מיוחדים, ניזוק (התובע) הטוען לנזק רפואי חייב לצרף לכתב התביעה המוגש לבית המשפט חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו. בדומה, למזיק (הנתבע) שמורה הזכות להגיש לבית המשפט חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו. על פי רוב, הואיל וחוות הדעת כאמור רחוקות זו מזו נוכח העובדה שמדובר ב"מומחים מטעם הצדדים", ממונה מומחה אובייקטיבי מטעם בית המשפט (בדרך-כלל משולם שכרו של מומחה זה ע"י הצדדים בחלקים שווים).

לצורך התרשמות כללית, להלן תמצית ראשי הנזק המרכיבים את הפיצוי לניזוק:

הפסדי השתכרות ופגיעה בכושר ההשתכרות:
במקרים רבים גורמת התאונה לפגיעת גוף ממשית המותירה אצל הניזוק נכויות רפואיות ותפקודיות, ובכך משליכה על יכולתו להשתכר.
לעבר- עורכים השוואה בין השתכרותו המוכחת של הניזוק בתקופה שקדמה לתאונה, לתקופה שלאחריה. על-פניו, ראש נזק זה אמור לפצות את הניזוק בשיעור ההפרש בין התקופות כאמור.
לעתיד- מחשבים את בסיס השכר של הניזוק (ממוצע שכרו החודשי) ומכפילים אותו בשיעור נכותו הצמיתה ובמקדם ההיוון המשקף את משך שנות השתכרותו העתידית.

הוצאות רפואיות:
על פי רוב, כתוצאה מהתאונה נאלץ הניזוק לפנות לקבלת טיפולים רפואיים ולרכוש תרופות וציוד רפואי נדרש.
לעבר- מחשבים את סכום הקבלות המעידות על ההוצאות הרפואיות שהוצאו ע"י הניזוק, לרבות תרופות, אביזרים רפואיים, תשלומים למוסדות רפואיים וכו'.
לעתיד- אומדים את שיעור ההוצאות הרפואיות הצפויות עד תום תוחלת חייו של הניזוק.

הוצאות נסיעה:
נסיעות לקבלת טיפולים רפואיים (בין אם בתחבורה ציבורית ובין אם ברכב פרטי) מוכרות בפיצוי.
לעבר- מחשבים את סכום הקבלות המעידות על ההוצאות שהוציא הניזוק, ו/או אומדים את הוצאותיו בהתאם להיקף הנסיעות שביצע בפועל.
לעתיד- אומדים את היקף הנסיעות הצפויות עד תום תוחלת חייו של הניזוק.

כאב וסבל:
ראש נזק זה נועד לפצות את הניזוק בגין הנזק הלא-ממוני שנגרם לו כתוצאה מהתאונה. להבדיל מתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בתביעות לפי פקודת הנזיקין ו/או לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, הדרך לחישובו של ראש נזק זה איננה קבועה בחוק ואף איננה מוגבלת בסכום מירבי.

שכר טרחת עו"ד:

להבדיל מתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בתביעות לפי פקודת הנזיקין ו/או לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, שכר טרחתו של עוה"ד נקבע בהסכמה בין עוה"ד והלקוח. על פי רוב נהוג כי שכר הטרחה ישולם בסופו של ההליך בדרך של קיזוז מהתשלום המתקבל מהנתבע.
הוצאות משפט והוצאות משרדיות אינן מובאות בחישוב שכר הטרחה, והן מחושבות בנפרד.

תאונת עבודה:
במקרים בהם ישנה זיקה בין התאונה לעבודתו של הנפגע, בנוסף לפקודת הנזיקין [נוסח משולב] ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, תחול מערכת דינים נוספת מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשל"ה-1995. לפירוט נוסף, נא ראה הכותרת "תאונת עבודה" באתר זה.

המסמכים שרצוי להביא לפגישה הראשונית עם עוה"ד:
- תעודת זהות.
- כל המסמכים הרפואיים הקשורים לתאונה ולפגיעה.
- כל הקבלות המעידות על הוצאות, לרבות הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה והוצאות סיעוד.
- כל המסמכים המעידים על גובה ההשתכרות החל מ- 12 החודשים שקדמו לתאונה ועד היום.
- תמונות מזירת התאונה.
- תמונות של הפגיעה הגופנית.
- במקרה שהתאונה הינה "תאונת עבודה", מסמכים רלבנטיים ובכללם מלוא הדיווח למוסד לביטוח לאומי (ככל שכבר דווח).
- פוליסות ביטוח וולנטריות, לרבות: פוליסת אובדן כושר עבודה, פוליסת תאונות אישיות ופוליסת בריאות.

 

 

האמור באתר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

הינכם מוזמנים ליצור עמי קשר באמצעות האתר או בטלפון 03-6200910 / 052-3300763, ולתאם פגישה ללא התחייבות וללא עלות כספית.


כל הזכויות שמורות © 2021 טל דיסקין, עו''ד
בניית אתר אינטרנט